ویژگی ها و رویکردهای آموزشی صـاد

برنامه های مهیج و موثر در رشد آموزشی

اطلاعات بیشتر

 تمرکز بر اصول روانشناختی، تربیتی و فرهنگی

اطلاعات بیشتر

خدمات و امکانات پیشرفته

الکترونیکی

اطلاعات بیشتر

کارگاههای آموزشی (Workshops)

در کنار کلاس های آموزشی، به منظور تقویت مهارتهای زبانی فراگیران و به جهت قرار دادن آنها در موقعیت های مختلف برای ارائه توانمندیهایشان و همچنین شکوفایی استعداد آنها در زمینه های مختلف کارگاههای آموزشی متنوعی توسط کارشناسان صاد طراحی شده است که تاکنون برخی از آنها اجرا شده و برخی دیگر با سپری شدن ایام کرونایی و امکان حضور فراگیران، این کارگاهها اجرا خواهند شد.

خدمات آنلاین

تماس با صاد

فردیس, خیابان ۲۵ روبرو مدرسه حافظ

شماره تماس: ۳۶۵۱۹۹۸۷-026