دوره زبان انگلیسی همگام بافرزند آموزشگاه صاد

ویژه والدین فراگیران

شروع این نوع کلاس ها از سطح کاملا مبتدی در دو رده سنی و در کنار والدین دیگر است.

مؤسسه آموزشی صاد با در نظر گرفتن شرایط سنی و زمانی ویژه والدین فراگیران، برنامه ریزی ویژه ای برای این نوع کلاس ها انجام  می دهد.لازم به ذکر است که تخفیف ویژه همگانی نیز برای این کلاس در نظر گرفته شده است.